Normativa dels certificats d’eficiència energètica:

El certificat d’eficiència energètic sorgeix les exigències establertes en la Directiva de la Unió Europea 2002/91/CE. Aquesta directiva va esser parcialment transposada en el Real Decret 47/2007, de 19 de gener, on s’aprovava un procediment pel qual es certificava la eficiència energètica pels edificis de nova construcció, però no englobava tot el parc d’habitatges existents.

La Directiva de la Unió Europea 2002/91/CE, en posterioritat, va ser modificada per la Directiva 2010/31/UE. Al ser transposada la Directiva, a l’ordenament jurídic espanyol, va comportar l’aprovació del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, per el que s’aprovava el procediment bàsic de certificació de l’eficiència energètica dels edificis i la derogació del Decret 47/2007, de 19 de gener. 

El Reial Decret 235/2013 el teniu disponible en el BOE 89 del dissabte 13 d’abril de 2013, podent accedir des de la web: http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3904.pdf

La Directiva 2002/91/CE la podeu trobar a la web:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:001:0065:0065:ES:PDF, i la 2010/31/UE en:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:ES:PDF.

Regim Sancionador:

L’ incompliment de la normativa comportarà una infracció i una posterior sanció, aquesta vindrà donada per la pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, segons el seu capitol II del titol IV. 

L’organisme encarregat a Catalunya dels procediments de registre de tècnics certificadors i el registre de certificats és l’Institut Catlà d’Enèrgia. En la seva pàgina web podeu trobar la informació necessària en l’àmbit català: http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.3dced8940534077fc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=7bf09137fa8ed310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=7bf09137fa8ed310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD.

Els títols acadèmics i professionals habilitats per la realització de certificats energètics ve donat per la llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació i la Resolució de 25 de gener de 2009 de la Secretaria d’estat d’Universitats, essent les titulacions habilitades les següents:

Enginyer aeronàutic

Enginyer agrònom

Enginyer de camins, canals i ports

Enginyer  industrial

Enginyer de mines

Enginyer forestal

Enginyer naval i oceànic

Enginyer de telecomunicacions

Enginyer tècnic aeronàutic

Enginyer tècnic agrícola

Enginyer tècnic forestal

Enginyer tècnic industrial

Enginyer tècnic de mines

Enginyer tècnic naval

Enginyer tècnic d’obres públiques

Enginyer tècnic de telecomunicacions

Enginyer tècnic topògraf

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario