Fem certificat energètic i cèdula d’habitabilitat conjuntament o per separat a Sabadell i en tota l’àrea metropolitana de Sabadell. Els preus que tenim són:

Sabadell
162 €
Taxes + IVA
162 €
Tot Inclòs
 
Telèfon
669 751 337

La cèdula d’habitabilitat garanteix les condicions de qualitat d’un habitatge i és apte per destinar-la a residència per persones, essent imprescindible per la seva venda o lloguer a Sabadell tal com passa amb el certificat d’eficiència energètica, així com per poder-se donar d’alta dels serveis d’aigua, electricitat i gas.

Tenim les cèdules de primera ocupació corresponents a habitatges de nova construcció u/o o nova planta. I tenim les cèdules de segona ocupació, tant unes com les altres la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Acredita les condicions de l’habitatge amb independència dels seus titulars o ocupants. Les cèdules d’habitatge de primera ocupació tenen una vigència de 25 anys i al de segona ocupació és de 15 anys.

La cèdula s’ha de tramitat mitjançant un Arquitecte o Arquitecte tècnic/aparellador o enginyer de l’edificació, per mitjà dels col·legis professionals respectius. En contraposició al certificat energètic que les carreres per ser tècnics habitilitat són més amplies al incloure enginyers d’altres especialitats.

La Normativa Vigent és:

Ordre de 8 d’octubre de 1984, sobre la inclusió del número de Cèdula d’Habitabilitat en els contractes d’arrendament i subministrament dels habitatges.

Decret 254/1985, de 6 de setembre de 1985, pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics.

DECRET 259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits mínims d’habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat.

LLEI 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Decret 55/2009 sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

La cèdula d’habitatge la de tramitar el propietari, administrador o representant autoritzat, tenint en compte que els locals, estudis, etc… no poden disposar-ne al no tenir consideració d’habitatge.

La Generalitat és don un termini per notificar o denegar la cèdula d’habitabilitat de 30 dies hàbils des de la data de registre de la sol·licitud. Si en aquest termini no s’ha notificat la resolució, s’entendrà com estimada per silenci administratiu. La cèdula pots recollir-la per l’oficina tramitadora o demanar que sigui enviada per correu ordinari.

En la cèdula d’habitatge hi ha característiques com la ocupació màxima recomanada, segons la superfície útil o el número habitacions que va segons els metres quadrats de la peça o porció, sinó seria un traster o altre denominació. En el certificat d’eficiència energètica és valoren el consum de CO2 la despesa energètica que pot tenir un habitatge.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario